« لطفا عنوان و فصل مورد نظر خود را انتخاب کنید! »

کتاب مقدس

 در این قسمت شما می‌توانید عنوان و فصل مورد نیاز خود را در ترجمه‌های مختلف انتخاب کنید.

آیات همسو

  با کلیک بر روی نماد همسو، آیات مترادف شماره‌های قرمز رنگی در بین آیات مشاهده می‌شود که با کلیک روی این شماره‌ها، می‌توانید آیات همسو و مترادف با مطلب مورد نظر را مشاهده و با کلیک روی هر یک از آیات به کل فصل مربوطه نیز دسترسی داشته باشید.