بزرگ متوسط کوچک

« نام مورد نظر خود را از فهرست آیینهای عهد جدید انتخاب کنید! »

آیینهای عهد جدید

  عهد جدید شامل آیینها و مراسم مهم کلیسایی است که طی قرنهای متمادی توسط مسیحیان به اجرا درآمده است. این مراسم برای مسیحیان دارای مفهوم و معنای خاصی بوده و با سنت و تاریخ مسیحیان پیوند خورده است؛ لذا از اهمیت بسزایی برخوردار است.
تعمید آب، تعمید روح، تعمید کودکان، تعمید مردگان، شام خداوند، شستن پاها، کریسمس، عید پاک، روزه، تقدیم کودکان، دست گذاری و مسح با روغن از مراسم متداول در عهد جدید است.
نام مورد نظر خود را از روی فهرست آیینها انتخاب کرده و روی آن کلیک کنید تا اطلاعات موجود در ارتباط با مراسم مورد نظر شما قابل رؤیت شود.

آیینهای عهد قدیم

  عهد قدیم شامل اعیاد و آیینها و مراسم مهم قوم اسرائیل است که اصول و فرمان انجام اغلب این مراسم توسط خداوند به قوم اسرائیل داده شده است و اجرای این مراسم برای قوم خداوند به عنوان یک وظیفه شرعی محسوب می‌شد.
از مراسم مهم قوم اسرائیل در عهد قدیم می‌توان از عید پسح، روز کفاره، روز پوریم، عید خیمه‌ها، عید هفته‌ها، سال نو، نظام قربانی، قربانی سوختنی، قربانی گناه، قربانی جرم، قربانی تقدیس، هدیه آردی، هدیه ریختنی و مذبح نام برد.
آیین مورد نظر خود را از روی فهرست آیینها انتخاب کرده و روی آن کلیک کنید تا اطلاعات موجود در ارتباط با مراسم مورد نظر شما قابل رؤیت شود.