« لطفاً عنوان، فصل و حداقل دو ترجمه مورد نظر خود را انتخاب کنید! »

قدیم شریف تفسیری
  انگلیسی یونانی عبری

فصل از آیه تا آیه

مقایسه آیه به آیه متن

مقایسه ترجمه‌ها . . .

برای بررسی بیشتر کتاب مقدس در این قسمت شما می‌توانید چندین نوع ترجمه مختلف را همزمان بر روی صفحه داشته باشید. ترجمه‌های مورد نظر خود را انتخاب و سپس یک فصل، یا یک آیه از یک فصل، و یا چندین آیه از یک فصل را انتخاب و سپس دکمه جستجو را کلیک کنید. به یاد داشته باشید که قبل از کلیک کردن بر روی دکمه جستجو، حداقل دو ترجمه را انتخاب کرده باشید.
شما می‌توانید آیات یک فصل را بصورت آیه به آیه نیز مورد مقایسه قرار دهید.