بزرگ متوسط کوچک

« نام مورد نظر خود را از فهرست آیینهای عهد جدید انتخاب کنید! »

مقالات عمومی

  مقالات عمومی به بررسی اصول و اعتقادات ثانوی و به بررسی آیینها و تا حدودی به آموزه‌های الهیاتی و مراسم متفاوت کلیسایی پرداخته است. مطالعه این مقالات سبب آشنایی بیشتر ما با اصول و روشهای متفاوت در اداره امور کلیساها می‌گردد و لذا می‌تواند سبب اتحاد و یکدلی بیشتر ما با سایر ایمانداران و اتحاد در مسیح گردد. قابل ذکر است که تمامی مقالات مندرج در این صفحه از کتاب تفسیر کاربردی عهد جدید و کتاب تفسیر کاربردی عهد قدیم اقتباس شده است.
مقاله مورد نظر خود را از روی فهرست مقالات انتخاب کرده و روی آن کلیک کنید تا اطلاعات موجود در ارتباط با مقاله مورد نظر شما قابل رؤیت شود.

واژه‌های مهم

  کتاب مقدس شامل واژگان مهمی است که آشنایی و آگاهی از این واژگان برای مطالعه کتاب مقدس بسیار مغتنم و ضروری بوده و خالی از لطف نیست. از این رو در حد لزوم به شرح هر یک از این واژه‌ها پرداخته شده و فهرستی نسبتا جامع تهیه شده است. قابل ذکر است که تمامی مطالب مندرج در این صفحه از کتاب تفسیر کاربردی عهد جدید و کتاب تفسیر کاربردی عهد قدیم اقتباس شده است.
واژه مورد نظر خود را از روی فهرست بالا انتخاب کرده و روی آن کلیک کنید تا اطلاعات موجود در ارتباط با واژه مورد نظر شما قابل رؤیت شود.

موضوعات مختلف

  کتاب مقدس شامل موضوعات و مباحث بسیار مهمی می‌باشد که ما هر روزه در زندگی اجتماعی و روحانی خود، با این موارد روبرو می‌شویم. مطالعه این بخش می‌تواند در تصمیم گیریها و زندگی روزانه ما، سهم بسزایی داشته باشد. در این قسمت کاربران قادر خواهند بود، آیات مختلف کتاب مقدس را در ارتباط با موضوع مورد نظر خود مورد رؤیت قرار دهند. قابل ذکر است که آیات قابل تبدیل به ترجمه‌های مختلف می‌باشد.
موضوع مورد نظر خود را از روی فهرست موضوعات انتخاب کرده و روی آن کلیک کنید تا اطلاعات موجود در ارتباط با نام مورد نظر شما قابل رؤیت شود. سپس می‌توانید با کلیک بر روی ترجمه‌های مختلف، این آیات را با ترجمه مورد نظر خود مشاهده کنید.

شاگردان مسیح

  این صفحه شامل شرح حال مختصری در ارتباط با زندگی و عملکرد هر یک از شاگردان مسیح می‌باشد. سعی شده است تا حد ممکن از اطلاعات موجود در کتاب مقدس استفاده شود؛ چنانچه برای آگاهی بیشتر، شرح حالی خارج از کتاب مقدس آمده است به آن اشاره شده است. لازم به ذکر است که تمامی مطالب و توضیحات مرتبط با شاگردان مسیح بر اساس نامهای موجود در ترجمه قدیم کتاب مقدس در این فهرست قرار داده شده است.
نام مورد نظر خود را از روی فهرست نام شاگردان انتخاب کرده و روی آن کلیک کنید تا اطلاعات موجود در ارتباط با نام مورد نظر شما قابل رؤیت شود.

قبایل اسرائیل

  اسباط یا قبایل اسرائیل منشعب شده از نسل دوازده پسر یعقوب می‌باشند که خدا نام اسرائیل را به وی داده بود. و نام هر یک از این قبایل برگرفته شده از نام نسل پسران یعقوب است. لازم به ذکر است که تمامی مطالب و توضیحات مربوط به اسباط و قبایل اسرائیل که در این فهرست قرار گرفته، از ترجمه قدیم کتاب مقدس اقتباس شده است.
نام قبیله مورد نظر خود را از روی فهرست قبایل انتخاب کرده و روی آن کلیک کنید تا اطلاعات موجود در ارتباط با قبیله مورد نظر شما قابل رؤیت شود.