« نام مورد نظر خود را از فهرست آیینهای عهد جدید انتخاب کنید! »


آیینهای عهد جدید . . .

عهد جدید شامل آیینها و مراسم مهم کلیسایی است که طی قرنهای متمادی توسط مسیحیان به اجرا درآمده است. این مراسم برای مسیحیان دارای مفهوم و معنای خاصی بوده و با سنت و تاریخ مسیحیان پیوند خورده است؛ لذا از اهمیت بسزایی برخوردار است.
تعمید آب، تعمید روح، تعمید کودکان، تعمید مردگان، شام خداوند، شستن پاها، کریسمس، عید پاک، روزه، تقدیم کودکان، دست گذاری و مسح با روغن از مراسم متداول در عهد جدید است.
نام مورد نظر خود را از روی فهرست آیینها انتخاب کرده و روی آن کلیک کنید تا اطلاعات موجود در ارتباط با مراسم مورد نظر شما قابل رؤیت شود.