« نام مورد نظر خود را از فهرست آیینهای عهد قدیم انتخاب کنید! »


آیینهای عهد قدیم . . .

عهد قدیم شامل اعیاد و آیینها و مراسم مهم قوم اسرائیل است که اصول و فرمان انجام اغلب این مراسم توسط خداوند به قوم اسرائیل داده شده است و اجرای این مراسم برای قوم خداوند به عنوان یک وظیفه شرعی محسوب می‌شد.
از مراسم مهم قوم اسرائیل در عهد قدیم می‌توان از عید پسح، روز کفاره، روز پوریم، عید خیمه‌ها، عید هفته‌ها، سال نو، نظام قربانی، قربانی سوختنی، قربانی گناه، قربانی جرم، قربانی تقدیس، هدیه آردی، هدیه ریختنی و مذبح نام برد.
آیین مورد نظر خود را از روی فهرست بالا انتخاب کرده و روی آن کلیک کنید تا اطلاعات موجود در ارتباط با مراسم مورد نظر شما قابل رؤیت شود.