بزرگ متوسط کوچک

« نام مورد نظر خود را از فهرست آیینهای عهد جدید انتخاب کنید! »

نامهای خداوند

  تمامی نامهای خداوند بر اساس نامهای موجود در ترجمه قدیم کتاب مقدس در این فهرست قرار داده شده است.
هر واژه به فارسی معنی شده و مترادف نام انگلیسی آن نیز ذکر شده و برای آگاهی کاربران نیز آیاتی که در کتاب مقدس شامل واژه ذکر شده می‌باشد مورد معرفی قرار گرفته است.
نام مورد نظر خود را از روی فهرست نامهای خداوند انتخاب کرده و روی آن کلیک کنید تا اطلاعات موجود در ارتباط با نام مورد نظر شما قابل رؤیت شود.

نام فرشتگان

  تمامی نام فرشتگان بر اساس نامهای موجود در ترجمه قدیم کتاب مقدس در این فهرست قرار داده شده است.
هر واژه به فارسی معنی شده و مترادف نام انگلیسی آن نیز ذکر شده و برای آگاهی کاربران نیز آیاتی که در کتاب مقدس شامل واژه ذکر شده می‌باشد مورد معرفی قرار گرفته است.
نام مورد نظر خود را از روی فهرست نام فرشتگان انتخاب کرده و روی آن کلیک کنید تا اطلاعات موجود در ارتباط با نام مورد نظر شما قابل رؤیت شود.

نام انبیا

  تمامی نام انبیا بر اساس نامهای موجود در ترجمه قدیم کتاب مقدس در این فهرست قرار داده شده است.
هر واژه به فارسی معنی شده و مترادف نام انگلیسی آن نیز ذکر شده و برای آگاهی کاربران نیز آیاتی که در کتاب مقدس شامل واژه ذکر شده می‌باشد مورد معرفی قرار گرفته است.
نام مورد نظر خود را از روی فهرست نام انبیا انتخاب کرده و روی آن کلیک کنید تا اطلاعات موجود در ارتباط با نام مورد نظر شما قابل رؤیت شود.

نام بُتها

  تمامی نام بُتها بر اساس نامهای موجود در ترجمه قدیم کتاب مقدس در این فهرست قرار داده شده است.
هر واژه به فارسی معنی شده و مترادف نام انگلیسی آن نیز ذکر شده و برای آگاهی کاربران نیز آیاتی که در کتاب مقدس شامل واژه ذکر شده می‌باشد مورد معرفی قرار گرفته است.
نام مورد نظر خود را از روی فهرست نام بُتها انتخاب کرده و روی آن کلیک کنید تا اطلاعات موجود در ارتباط با نام مورد نظر شما قابل رؤیت شود.

مجموعه کتابها

  فهرست کتابها در واقع مجموعه‌ای از ۶۶ کتاب تشکیل دهنده کتاب مقدس است. سعی شده است تا شرح حالی بصورت مختصر در ارتباط با کل این مجموعه و همچنین شرح حال هر کتاب بصورت واحد مورد بررسی قرار گیرد.
نام مورد نظر خود را از روی فهرست نام کتابها انتخاب کرده و روی آن کلیک کنید تا اطلاعات موجود در ارتباط با کتاب مورد نظر شما قابل رؤیت شود.