« موضوع مورد نظر خود را از فهرست موضوعات انتخاب کنید! »
موضوعات مختلف . . .

کتاب مقدس شامل موضوعات و مباحث بسیار مهمی می‌باشد که ما هر روزه در زندگی اجتماعی و روحانی خود، با این موارد روبرو می‌شویم. مطالعه این بخش می‌تواند در تصمیم گیریها و زندگی روزانه ما، سهم بسزایی داشته باشد. در این قسمت کاربران قادر خواهند بود، آیات مختلف کتاب مقدس را در ارتباط با موضوع مورد نظر خود مورد رؤیت قرار دهند. قابل ذکر است که آیات قابل تبدیل به ترجمه‌های مختلف می‌باشد.
موضوع مورد نظر خود را از روی فهرست موضوعات انتخاب کرده و روی آن کلیک کنید تا اطلاعات موجود در ارتباط با نام مورد نظر شما قابل رؤیت شود. سپس می‌توانید با کلیک بر روی ترجمه‌های مختلف، این آیات را با ترجمه مورد نظر خود مشاهده کنید.