منابع جلسات هفتگی کتاب مقدس

 در اینجا می‌توانید طیف وسیعی از موضوعات آموزشی را برای جلسات گروهی مطالعه کتاب مقدس دانلود و از آنها استفاده کنید. این مجموعه‌ها و دوره‌ها بر اساس موضوعات مختلف کتاب مقدس جمع آوری شده است.
  هدف این است تا منابع بیشتری به این مجموعه افزوده شود، کمکهای مالی شما می‌تواند ما را در این امر یاری کند.

...

تعالیم مسیح

مجموعه‌ای شامل سه جلسه جهت درک بهتر خشنودی، امید، و آرامش در زندگی.

بازبینی و دانلود

تحول در زندگی

فرصتی برای اندیشیدن در مورد واکنش به مسائل روزمره زندگی. – شامل چهار جلسه

بازبینی و دانلود

مسیح کیست

نگاهی به چهار ویژگی مسیح: امید، فیض، هدف، حقیقت؛ فرصتی برای شناخت و کاربرد

بازبینی و دانلود

قهرمانان

بررسی عمل دست خداوند توسط دبوره، سامسون، جدعون، و کالیب در چهار جلسه.

بازبینی و دانلود

محبت و ویژگیهای آن

محبت واقعی را باید عملا در زندگی روزمره خود و در طول چالشها بکار ببریم.

بازبینی و دانلود

کلیسا و نقش ما

پنج جلسه با تمرکز درباره اهمیت کلیسا و چگونگی نقش ما در آن.

بازبینی و دانلود

نقش روح‌القدس

سه جلسه کاربردی جهت بحث در مورد روح‌القدس به شیوه‌ای جدید.

بازبینی و دانلود

فرایند گناه

بررسی گناه از پیدایش تا نجات، در چهار جلسه برای نو ایمانان

بازبینی و دانلود

رویداد صلیب

نتایج صلیب: محبت، فیض، و بخشایش در سه جلسه برای نو ایمانان

بازبینی و دانلود

شناخت خود و تثلیث

شناخت خود و شخصیتهای تثلیث در چهار جلسه برای نو ایمانان

بازبینی و دانلود

مراسم کلیسایی

تعمید، شام خداوند، تولد تازه، و عطایای روح‌القدس

بازبینی و دانلود

ضیافت عروسی

از مجموع تمثیلهای عیسی مسیح - سه جلسه

بازبینی و دانلود

خدای پدر

پنج جلسه پویا درباره خدای پدر

بازبینی و دانلود