« نام مورد نظر خود را از فهرست نام اسباط انتخاب کنید! »


قبایل اسرائیل . . .

اسباط یا قبایل اسرائیل منشعب شده از نسل دوازده پسر یعقوب می‌باشند که خدا نام اسرائیل را به وی داده بود. و نام هر یک از این قبایل برگرفته شده از نام نسل پسران یعقوب است. لازم به ذکر است که تمامی مطالب و توضیحات مربوط به اسباط و قبایل اسرائیل که در این فهرست قرار گرفته، از ترجمه قدیم کتاب مقدس اقتباس شده است.
نام قبیله مورد نظر خود را از روی فهرست قبایل انتخاب کرده و روی آن کلیک کنید تا اطلاعات موجود در ارتباط با قبیله مورد نظر شما قابل رؤیت شود.