« نام مورد نظر خود را از فهرست واژه‏ها انتخاب کنید! »


واژه‌های مهم . . .

کتاب مقدس شامل واژگان مهمی است که آشنایی و آگاهی از این واژگان برای مطالعه کتاب مقدس بسیار مغتنم و ضروری بوده و خالی از لطف نیست. از این رو در حد لزوم به شرح هر یک از این واژه‌ها پرداخته شده و فهرستی نسبتا جامع تهیه شده است. قابل ذکر است که تمامی مطالب مندرج در این صفحه از کتاب تفسیر کاربردی عهد جدید و کتاب تفسیر کاربردی عهد قدیم اقتباس شده است.
واژه مورد نظر خود را از روی فهرست بالا انتخاب کرده و روی آن کلیک کنید تا اطلاعات موجود در ارتباط با واژه مورد نظر شما قابل رؤیت شود.