اسامی در کتاب مقدس

بزرگ متوسط کوچک

« نام مورد نظر خود را از فهرست نام افراد انتخاب یا آنرا تایپ کنید! »

نام افراد

  کتاب مقدس شامل مجموعه‌ای از نامهاست که نشان دهنده اهمیت هر یک از ما در نزد خداوند است. لذا سعی بر این شده است که تقریبا تاریخچه و شرح حال زندگی تمامی افراد موجود در کتاب مقدس مورد بررسی مختصر قرار گیرد. این مجموعه شامل ۱۸۷۰ نام می‌باشد که در مجموع متعلق به ۳۱۱۲ نفر در عهد قدیم و عهد جدید است. قابل ذکر است که نام تمامی افراد موجود در این فهرست و تمامی مطالب و توضیحات مربوط به آنها که در این مجموعه قرار گرفته، از ترجمه قدیم کتاب مقدس اقتباس شده است.
نام مورد نظر خود را از روی فهرست نام افراد انتخاب کرده و روی آن کلیک کنید یا آنرا تایپ نموده و سپس دکمه جستجو را کلیک کنید تا اطلاعات موجود در ارتباط با نام مورد نظر شما قابل رؤیت شود.

Persian Bible