بزرگ متوسط کوچک

« نام مورد نظر خود را از فهرست نام افراد انتخاب یا آنرا تایپ کنید! »

نام افراد در کتاب مقدس

  کتاب مقدس شامل مجموعه‌ای از نامهاست که نشان دهنده اهمیت هر یک از ما در نزد خداوند است. لذا سعی بر این شده است که تقریبا تاریخچه و شرح حال زندگی تمامی افراد موجود در کتاب مقدس مورد بررسی مختصر قرار گیرد. این مجموعه شامل ۱۸۷۰ نام می‌باشد که در مجموع متعلق به ۳۱۱۲ نفر در عهد قدیم و عهد جدید است. قابل ذکر است که نام تمامی افراد موجود در این فهرست و تمامی مطالب و توضیحات مربوط به آنها که در این مجموعه قرار گرفته، از ترجمه قدیم کتاب مقدس اقتباس شده است.
نام مورد نظر خود را از روی فهرست نام افراد انتخاب کرده و روی آن کلیک کنید یا آنرا تایپ نموده و سپس دکمه جستجو را کلیک کنید تا اطلاعات موجود در ارتباط با نام مورد نظر شما قابل رؤیت شود.